Ἀγαπητοὶ φίλοι,

πλέον δουλεύουμε στὴν 5η ἔκδοση τοῦ Ἰσοκράτη ἡ ὁποῖα θὰ περιλαμβάνει τὰ ἐξῆς χαρακτηριστικά:

 

- Αὐξομείωση (προγραμματιζόμενη ὕφεση/δίεση) τοῦ ὕψους τοῦ κάθε πλήκτρου/φθόγγου ξεχωριστά!

- Ἡ αὐξομείωση θὰ γίνεται σὲ 72-ΕΤ διαστήματα, σε 1200-ΕΤ διαστήματα, και εν γένει σε Ν-ΕΤ διαστήματα, για προγραμματιζόμενο Ν!

- Δυνατότητα ἐμφάνισης μαύρων πλήκτρων Ε#, Β# (μὲ ἀντίστοιχο προγραμματισμὸ ὕψους).

- ...

 

Ἐπίσης ἔχουν γίνει οἱ ἐξῆς διορθώσεις:

- Ὁ βρόγχος (loop) τοῦ φθόγγου Γα (Ἰσοκράτης 1) βελτιώθηκε.

- Ὁ φθόγγος Βου (Ἰσοκράτης 1) βελτιώθηκε.

 

Εὐελπιστοῦμε ἐντὸς ἑνὸς μηνός -πρώτα ὁ Θεός- νὰ βγεῖ ἡ 5η ἔκδοση.